Projekti

Cost-Benefit analiza društvenih projekata i Analiza javnih politika: radionice i mentorska podrška

Ciljna grupa ovog projekta su bili predstavnici sedam organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem realizacije budžeta i politika sa aspekta interesa osetljivih grupa koje zastupaju: deca, žene, mladi, stari, OSI, Romi, izbeglice i raseljena lica.


Naziv projekta: Cost-Benefit analiza društvenih projekata i Analiza javnih politika: radionice i mentorska podrška

Partneri: Institute for Sustainable Communities, The Civil Society For Government Accountability Program In Serbia

Trajanje: decembar 2010 - mart 2011.

Kratak opis projekta: Ciljna grupa ovog projekta su bili predstavnici sedam NVO koje se bave praćenjem realizacije budžeta i politika sa aspekta interesa osetljivih grupa koje zastupaju: deca, žene, mladi, stari, OSI, Romi, izbeglice i raseljena lica. Kroz prezentacije, diskusije, grupni rad na praktičnim primerima bliskim sferi interesovanja polaznika i prezentacije primera Cost-Benefit analiza i analize politika iz prakse ostvareni su glavni ciljevi projekta: sticanje znanja, visokog nivoa razumevanja i veština neophodnih za sprovođenje Cost-Benefit analize i analize javnih politika.

Osnovne teme koje su bile obrađene na radionicama su:

Cost-Benefit analiza

  • Nastanak i razvoj cost-benefit analize, osnovni principi
  • Procedura primene CBA
  • Socio-ekonomska analiza
  • Definisanje projekta koji će biti analiziran (uključujući ciljeve koji žele da se postignu i vremenskim period na koji se odnosi analiza)
  • Analiza izvodljivosti (okruženje, tržište, tehnologija, lokacija, ljudski resursi, ekološki aspekti)
  • Finansijska analiza (potrebna fin. sredstva, izvori finansiranja i obaveze prema izvorima finansiranja, obračun ukupnih prihoda,  obračun ukupnih troškova,  analiza finansijske održivosti)
  • Utvrđivanje svih koristi i troškova za projekat
  • Izračunavanje svih koristi i troškova u novčanom obliku
  • Određivanje kriterijuma koji će se koristiti u analizi
  • Određivanje diskontne stope koja će se koristiti
  • Izračunavanje vrednosti pojedinih kriterijuma
  • Upoređivanje vrednosti kriterijuma sa određenom merom ili sa vrednostima dobijenim za druge projekte
  • Dodatni kriterijumi i analize
  • Analiza osetljivosti

  Analiza javnih politika

   • Pojam javnih politika
   • Proces kreiranja javnih politika zasnovanih na podacima
   • Uloga OCD u procesu kreiranja javnih politika
   • Koraci u analizi politika
   • Mesto analize uticaja politika u procesu kreiranja javnih politika
   • Vrste i vreme analize uticaja politika
   • Metode analize uticaja politika
   • Način korišćenja dobijenih podataka
   • Mehanizmi koje OCD mogu da koriste za vršenje uticaja na kreiranje javnih politika
Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Georg Christoph Lichtenberg "Ja ne mogu da kažem da li će stvari krenuti na bolje, ukoliko se promene. Ono što mogu da kažem je da moraju da se menjaju ukoliko želimo da budu bolje!"
Georg Christoph Lichtenberg
Nemački fizičar
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×