Publikacije

Alati projektnog menadžmenta

Dejan Petrović, Petar Jovanović, Vladimir Obradović, Marko Mihić: Alati projektnog menadžmenta, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2013.


Knjiga Dejana Petrovića, Petra Jovanovića, Vladimira Obradovića i Marka Mihića razmatra savremene metode i tehnike koje se koriste za pripremu i realizaciju projekata. Knjiga prikazuje odgovorajući metodološki pristup realizaciji projekata kao i specifične metode i tehnike neophodne za uspešno upravljanje projektima. Knjiga je pisana tako da čitaoci steknu znanja kako da efikasno i efektivno planiraju, organizuju, sprovode i kontrolišu aktivnosti tokom realizacije projekta, ali i da predvide i spreče opasnosti i probleme koji se mogu dogoditi.

 

Knjiga na sveobuhvatan način razmatra različite metode i tehnike projektnog menadžmenta koje se koriste u pojedinim fazama realizacije projekta. Knjiga ima 218 strana i strukturirana je u 7 poglavlja.

 

Nakon uvoda, u drugom poglavlju se razjašnjavaju osnovni pojmovi vezani za projekte i upravljanje projektima kroz metodološke pristupe koji se danas najčešće koriste za upravljanje projektima. Treće poglavlje razmatra metode i tehnike koje se koriste za ocenu i selekciju projekata: metode ekonomske ocene projekta, metode koje se koriste za nacionalnu (društvenu) ocenu projekata, metode koje se koriste za ocenu projekata u uslovima neizvesnosti, kao i metode Cost-Benefit analize. Četvrto poglavlje razmatra metode i tehenike koje se koriste u fazi inicijacije projekta: drvo ciljeva, drvo problema, analiza stejkholdera, SWOT analiza, identifikacija i analiza rizika i metode za iniciranje kvaliteta.

 

U petom poglavlju su prikazane metode i tehnike koje se koriste za planiranje projekta: metode i tehnike strukturiranja projekta, metode i tehnike planiranja vremena projekta, metode i tehnike planiranja troškova projekta, metode i tehnike planiranja reakcija na rizik, metode i tehnike planiranja kvaliteta projekta, a na kraju ovog poglavlja prikazan je i objašnjen postupak izrade i korišćenja logičke matrice. U šestom poglavlju prikazane su metode i tehnike praćenja i kontrole vremena projekta, metode i tehnike praćenja i kontrole troškova realizacije projekta, metoda ostvarene vrednosti, metode i tehnike obezbeđenja i kontrole kvaliteta projekta i postupak upravljanja promenama u projektu. Poslednje poglavlje prikazuje postupak evaluacije projekta i zatvaranje kvaliteta projekta.

Srpski menadžment centar
Kombinujući višegodišnje stručno iskustvo i znanje sa specifičnim potrebama klijenata, SMC pruža podršku u oblasti:
 • Menadžment consulting-a,
 • Planiranja i realizacije strategije poslovanja,
 • Projektnog menadžmenta,
 • Menadžmenta javne uprave,
 • Unapredjenja ljudskih resursa.
 • Implementacije gotovih softverskih rešenja.
Projektni menadžment
SMC pruža podršku u profesionalnom upravljanju projektima i unapređenju organizacionog projektnog menadžmenta:
 • Izrada metodologija i metodoloških priručnika za upravljanje projektima
 • Vođenje, monitoring i kontrola projekata
 • Multi-projektno upravljanje
 • Primena modela zrelosti i najboljih praksi
 • Redizajniranje organizacionih elemenata
 • Uvođenje Jedinice za upravljanje projektima (PMO)
SMC
 
Centar Microsoft
 
Ostanite u kontaktu sa nama
Charles Darwin "Ne opstaju ni najsnažnije, ni najinteligentnije vrste, već one koje se najbrže prilagođavaju promenama."
Charles Darwin
Tvorac teorije evolucije
Srpski menadžment centar-SMC

Copyright Srpski menadžment centar 2010-2018 ©. All rights reserved.                                                  Powered by IDMS

Srpski menadžment centar

×